93 442 04 55
CAST

Avís LEGAL

Aquesta pàgina està adaptada a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ( LSSI ) , així com als seus posteriors modificacions , conté els termes i condicions sota les quals VIDREFUSIÓ 2013 , SL ( NIF : B60212735 ) ofereix la informació , productes i serveis continguts en el seu lloc als usuaris del mateix . En accedir a aquest lloc , l'usuari està acceptant els termes i condicions. Si vostè com a usuari no acceptés o no estigués d'acord amb ells haurà d'abandonar aquesta pàgina .

1 . Àmbit d'Aplicació . Legislació i jurisdicció aplicable.
Els continguts informatius , productes i serveis inclosos en el present lloc estan dirigits a usuaris i consumidors amb residència a Espanya i es regirà per la legislació espanyola . En cas de controvèrsia quant a la seva interpretació , execució o compliment , les parts , amb expressa renúncia al seu propi fur , si en tenen , se sotmeten expressament a l'exclusiva jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona .

2 . Protecció de Dades Personals.
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal , informem que les dades de caràcter personal que demanem als nostres usuaris a través de diversos formularis podran ser incloses en fitxers informàtics , aquests fitxers estan registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals , el seu titular és VIDREFUSIÓ 2013 , SL ( NIF : B60212735 ), la finalitat és : La gestió administrativa , comercial i de relació amb els usuaris de la web , clients i proveïdors de l'empresa , per a poder realitzar l'enviament d'informació sol · licitada sobre els productes i / o serveis de l'empresa , o sobre els serveis contractats " .
Els usuaris podran exercir els drets d' accés , rectificació , cancel · lació i oposició mitjançant sol · licitud escrita , datada i signada , amb indicació del seu nom , cognoms , domicili i fotocòpia del DNI , que hauran de dirigir a: VIDREFUSIÓ 2013, SL - C / VILADOMAT , 36 -08015 - BARCELONA . o al correu electrònic : info@vidreco.cat. Les dades personals recollides poden ser cedits a empreses col · laboradores de VIDREFUSIÓ 2013 , SL , així com als seus distribuïdors . No seran en cap cas fetes públiques , excepte en els supòsits en què els propis usuaris siguin els que , amb fins promocionals , els publiquin per procediments en línia o demanin la publicació de manera expressa .
VIDREFUSIÓ 2013, S.L. manté les seves instal · lacions , sistemes i fitxers en les degudes condicions per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat .
La custòdia i tractament de les dades personals facilitades per l'usuari a terceres persones o entitats proveïdores del lloc correspon exclusivament a aquelles i , en conseqüència , l'exercici dels corresponents drets d'accés , rectificació , cancel · lació o oposició haurà de fer front a aquelles persones , úniques responsables del seu emmagatzematge i tractament automatitzat .
Si vostè és menor d'edat i no compta amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals per incloure les seves dades personals en els formularis , aquesta empresa s'eximeix de qualsevol responsabilitat per no complir aquest requisit .

3 . Clau Personal d'Accés.
En el cas que s'hagués facilitat als usuaris o clients la possibilitat de crear claus personals d'accés , compostes per un codi de client ( login ) i una contrasenya ( password ) per poder visitar zones d'ús restringit , aquests seran els únics que podran fer ús del mateix i , en conseqüència , es responsabilitzaran per totes les operacions realitzades amb aquestes claus . Amb aquesta finalitat , l'usuari haurà de seleccionar uns caràcters que no siguin fàcilment identificables i mantenir-los en secret . Facilitar , usar , intentar desxifrar les claus d'accés d'altres o revelar a altres persones no autoritzades és considerat com una greu violació de les normes d'utilització i seguretat . Si l'usuari tingués raons per creure que la seva clau és o pot ser conegut per alguna persona no autoritzada per a això, haurà de posar immediatament en coneixement de VIDREFUSIÓ 2013, SL a través del correu :info@vidreco.cat , perquè li sigui assignada una nova .

4 . Exactitud de la Informació.
Les informacions contingudes en el lloc han estat elaborades exclusivament amb caràcter divulgatiu i no tenen valor oficial, llevat quan així s'indiqui . VIDREFUSIÓ 2013, S.L. no garanteix que la informació continguda en el lloc sigui exacta , vigent o completa .
Aquesta es proporciona "tal com està" i sota cap circumstància garanteix , de manera implícita o explícita , l'obtenció d'un resultat determinat o la seva adequació a un objectiu concret , per la qual cosa VIDREFUSIÓ 2013 , SL no es fa responsable de cap pèrdua , ja sigui directa o indirecta , causada com a conseqüència d'una decisió presa basant-se en la informació aquí facilitada .
Les informacions i continguts existents poden ser modificats o retirats sense previ avís. Igualment es podran fer millores o canvis en els productes , serveis , disseny o programes utilitzats per al seu funcionament en qualsevol moment i sense previ avís.

5 . Propietat Intel · lectual i Industrial.
El contingut d'aquest lloc ( incloent dissenys , estructura , combinacions de colors , logotips , animacions , fitxers d'àudio i vídeo , etc . ) Està protegit per les lleis de propietat intel · lectual i industrial . Queda prohibida la seva reproducció- excepte per a ús privat de l'usuari - , distribució , comunicació pública i transformació sense la prèvia autorització expressa de VIDREFUSIÓ 2013, SL o dels seus llicenciats i proveïdors , mitjançant sol · licitud a l'adreça: info@vidreco.cat .

6 . Hipertextos i enllaços amb altres llocs o Pàgines.
El lloc pot contenir enllaços ( links ) a altres pàgines de tercers , els continguts , tot i les revisions periòdiques que realitza , no pot controlar en tot moment . La connexió d'un usuari des del lloc amb aquests altres llocs de la xarxa aliens a la nostra empresa es realitzarà, per tant , sota l'exclusiva responsabilitat del navegant . En conseqüència , el lloc no pot garantir , en relació a aquestes altres pàgines , la seva qualitat , exactitud o adequació.
De cap manera es pot considerar que aquestes connexions siguin una prolongació de la nostra pàgina , ni que compartim els punts de vista en elles expressats o tinguem cap relació amb els productes o serveis proporcionats o venuts per les mateixes .
No obstant això, si observés -hi qualsevol informació que pogués ser contrària a les lleis , a la dignitat de les persones , o de caràcter racista , xenòfob o apologètica del terrorisme o la violència , preguem que ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l'adreça : info@vidreco.cat , a fi d'estudiar la conveniència d' eliminar-les.

7 . Exempció de responsabilitat .
El lloc no es fa responsable de qualsevol dany o pèrdua , sigui directa o indirecta , casual o conseqüencial , causat per l'accés al o per l'ús del mateix , de les informacions contingudes en ell , dels productes o serveis en ell oferts per tercers o de qualsevol connexió realitzada a altres pàgines o llocs des d'aquest.
El lloc no es fa responsable dels possibles errors que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades , o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador , ni es responsabilitza o garanteix , de manera implícitament o explícita , que l'accés al lloc sigui ininterromput o que estigui lliure d'error.

8 . Validesa .
Si per qualsevol disposició legal o declaració judicial de les normes contingudes en aquests apartats no s'ajustés a Dret , això no és obstacle perquè la resta dels termes i condicions no afectats es consideren vàlids a tots els efectes .
VIDREFUSIÓ 2013, S.L. CIF : B60212735 Inscrita en el Registre Mercantil - Tom 43960 - foli 174 - full B 442924
.© 2014 Vidreofusió 2013 S.L. All Rights Reserved.                                                                                                                                 Avís Legal
Carrer de Viladomat, 36, 08015 Barcelona
Tel. 93 442 04 55
Email: info@vidreco.cat